خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- دبیر کمیته
دبیر کمیته ناظر بر نشریات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/10 | 
دکتر اکبر دهقان نژاد
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه
دبیر کمیته ناظر بر نشریات
از بهمن۱۳۹۷ - تا کنون
پست الکترونیکی:
dehghannezhadiust.ac.ir و  akbar.dehghangmail.com
تلفن: ۷۷۲۴۰۴۶۲
نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find.php?item=1.66.126.fa
برگشت به اصل مطلب